FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                   VSE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SO DO NADALJNJEGA ODPOVEDANE                         

 

 

Zapisnik zbora članov FD Maribor

D
atum: sreda 22. januar 2020, prostori gostišča Tabor, Gorkega 48 , Maribor
              Začetek zbora članov ob 17.30 uri
Prisotnih: 29 članov


Dnevni red:

1. Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in
    zapisnikarja) ter overiteljev zapisnika
3. Poročila: o delu društva v letu 2019 (poročilo je na spletni strani
    društva www.fd-maribor.si , zavihek DOGODKI), blagajniško
    poročilo in poročilo Nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih.
5. Plan dela za leto 2020
6. Razno


Predsednik FD Maribor Bojan Bračič je odprl redni zbor članov FDM in ugotovil,
da je prisotnih 29 od 53 članov društva in je tako zagotovljena sklepčnost ter lahko
nadaljujemo s predlaganim dnevnim redom.
Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Srečko Urh, za člana
Bogdan Škofljanc in za zapisnikarja Igor Lesar. Za overitelja zapisnika sta bila
predlagana Branko Velcl in Marjan Mežnarc. Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti
in delovno predsedstvo je nadaljevalo z delom zbora.

K točki 3. O delu FD Maribor je izčrpno poročilo podal predsednik Bojan Bračič.
Poročili je pridano, kot priloga zapisnika. Je pa tudi objavljeno na spletni strani
društva.
Poročilo o denarnem poslovanju FD Maribor v letu 2019 je podal Boris Lovrenčič
Poročilo je dodano kot priloga zapisniku.
V imenu Nadzornega odbora je ustno poročilo podal gospod Jože Nemec. Povedal
je, da je Nadzorni odbor pregledal blagajniško poslovanje FD Maribor in ni
ugotovil nobenih nepravilnosti.

K točki 4. Predsednik delovnega predsedstva je pozval člane k razpravi o poročilih.
Po krajši razpravi, ki pa ni bila v smislu kakršnekoli spremembe ali bistvene
dopolnitve poročil, so prisotni člani soglasno podprli vsa poročila.

K točki 5. Predlog plana dela za leto 2020 je predstavil predsednik Bojan Bračič.
V planu smo določili, da bosta mednarodni srečanji, ki jih vsako leto pripravlja
društvo 5. aprila 2020 in 4. oktobra 2020 v prostorih gostišča Tabor.
Klubski sestanki bodo še naprej vsako nedeljo od 9.00 do 12.00 v prostorih gostišča
Tabor. Članarina za leto 2020 se ne spremeni in znaša 20,00 €. Nabava katalogov
bo po planu, ki ga pripravi M. Langerholc, sicer pa kot do sedaj.
Predsednik je predlagal nekaj dogodkov in obletnic, ob katerih bi lahko pripravili
priložnostne izdaje. Treba je stopiti v stik z različnimi jubilanti in ugotoviti interes
za tovrstno sodelovanje. Hkrati poiskati še kakšno možnost za omenjene izdaje.
Predsednik je opozoril, da bo treba poskrbeti za kakšne nove razstavne eksponate,
če bomo želeli sodelovati na Jezernikovih dnevih 2020 in obvestil zainteresirane o
mednarodnih razstavah, ki bodo v bližnji bodočnosti in na katerih bi lahko
sodelovali.
Sklep: plan dela za leto 2020 so člani soglasno podprli in bo objavljen na spletni
strani društva.

K točki 6.
Člani so potrdili sklep UO FDM o nakupu projektorja, ki bo namenjen predstavitvi
posameznih zbirk članov, predavanjem za člane itd., s čemer bi popestrili dejavnost
v društvu. Omenjene predstavitve in predavanja bi potekala ob nedeljah po rednih
sestankih.
Kot kandidata za funkcije v FZS (predsednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor,
Častno razsodišče), kjer bodo volitve na Zboru članov FZS maja letos, sta bila
predlagana gospod Bojan Bračič in gospod Jože Nemec. Predlagana sta se s tem
strinjala.
S tem je bil uradni del zbora članov zaključen.

Po zaključku je bila tradicionalna društvena tombola, po zaključeni tomboli pa je
sledilo družabno srečanje in pogostitev z že tradicionalno klobaso.

 

Zapisnikar:                                                                        Predsednik delovnega predsedstva:
                                                                                   

Igor Lesar                                                                            Srečko Urh

 

Overitelja zapisnika:
Branko Velcl
Marjan Mežnarc

 


 


 

 

 

 

Filatelistično društvo Maribor