FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                   ZBOR ČLANOV FDM BO 6. APRILA 2022, OB 17.00 V  TABORKI                         

 

 

Zapisnik zbora članov FD Maribor

 

Datum:   nedelja, 12. september 2021, terasa gostišča Tabor, Gorkega 48 , Maribor

Začetek zbora članov ob 10.00 uri

 

Prisotnih: 26 članov društva

 

Dnevni red:  

1.      Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.

2.      Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in zapisnikarja) ter overiteljev zapisnika in članov verifikacijske komisije

3.      Poročila :  o delu društva v letu 2020 in prvi polovici 2021 (poročilo je na spletni strani društva www.fd-maribor.si, zavihek DOGODKI), blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora.

4.      Razprava po poročilih.

5.      Razrešnica dosedanjim funkcionarjem društva in volitve novih (glej sklepe sestanka UO FDM na spletni strani www.fd-maribor.si)

6.      Sprememba Pravil društva (statuta)

7.      Plan dela v drugi polovici leta 2021

8.      Razno

 

K točki 1:

Predsednik FD Maribor Bojan Bračič je odprl redni zbor članov društva, predlagal dnevni red, ki so ga člani že prejeli skupaj z vabilom in predlagal, da delo verifikacijske komisije opravi Ivo Krašnja. Sklep je bil soglasno sprejet.  

Ivo Krašnja je poročal, da je prisotnih 26 od 44 članov društva. To je pomenilo, da je zbor sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.

K točki 2:

Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Milko Linec, za člana Jožef Gorjan, za zapisnikarja Igor Lesar in za overitelja zapisnika Branko Velcl in Edi Kosi.

Predlog je bil soglasno sprejet.

K točki 3:

O delu FD Maribor je izčrpno poročilo podal predsednik Bojan Bračič. Pred tem je pozval prisotne, da so z minuto molka počastili spomin na v zadnjem letu preminule člane FDM.

Poročilo je pridano kot priloga zapisnika, objavljeno je tudi na spletni strani društva.

Poročilo o denarnem poslovanju FD Maribor v letu 2020 je podal blagajnik Boris Lavrenčič. Poročilo je dodano kot priloga zapisniku.

V imenu nadzornega odbora je poročilo podal Jože Nemec. Povedal je, da je nadzorni odbor pregledal blagajniško poslovanje FD Maribor in ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Poročilo je priloga zapisnika.

K točki 4:

Predsednik delovnega predsedstva je pozval člane k razpravi o poročilih. Razprave ni bilo, so pa prisotni člani soglasno sprejeli vsa poročila.

K točki 5:

Sedanjim organom društva je potekel mandat, zato je bila predlagana njihova razrešnica.

Sklep je bil sprejet s 25 glasovi ZA in enim PROTI.

UO FD Maribor je predlagal kot kandidate za nove organe društva dosedanje člane, razen preminulega Walterja Shwarza. Predlagani kandidati so na kandidaturo pristali.

Člani FD Maribor so soglašali, da so volitve javne in so na volitvah soglasno izvolili naslednje člane v organe društva za naslednji mandat 2021-2025:

Upravni odbor FD Maribor: Bojan Bračič, Alojz Klemenčič, Bruno Kolenič, Boris Lavrenčič in Igor Lesar.

Nadzorni odbor: Mirko Langerholc, Jože Nemec, Anton Taks

Častno razsodišče: Jan Barta, Ivo Krašnja in Tone Šumer.

K točki 6:

Zaradi spremenjenih razmer v društvu, predvsem zmanjševanje števila članov in izguba poslovnega prostora na Partizanski 17, so bile predlagane spremembe Pravil društva. Posebej izpostavljena sprememba je sprememba sedeža društva.   

Spremeni se 2. člen, tako da se glasi: Sedež društva je v Mariboru, Gorkega 48.

Spremenijo se tudi nekateri drugi členi Pravil, tako de se povsod izraz skupščina nadomesti z izrazom zbor članov, ki pa ga sicer že nekaj časa uporabljamo.   

Z nekaj drugimi manjšimi spremembami je bilo soglasno potrjeno novo prečiščeno besedilo Pravil Filatelističnega društva Maribor, ki je priloga zapisnika.

K točki 7:

Plan dela za leto 2021 je predstavil predsednik Bojan Bračič. Je priloga zapisnika, objavljen pa je  tudi na spletni strani društva.

Sklep: plan dela za leto 2021 so člani soglasno podprli.

K točki 8:

Klubski sestanki bodo še naprej vsako nedeljo od 8.00 do 11.00 v prostorih gostišča Tabor v skladu s zahtevami vlade RS in priporočili NIJZ.

Članarina za leto 2022 se ne spremeni in bo znašala 20 €. Sklep je bil soglasno sprejet.

S tem je bil redni zbor članov FDM za leto 2021 zaključen. Sledila je tradicionalna društvena tombola, po zaključeni tomboli pa družabno srečanje in pogostitev z že tradicionalno klobaso.

 

Zapisnikar: Igor Lesar                                                            Predsednik delovnega predsedstva

                                                                                                              Milko Linec

 

Overitelja zapisnika:                                  

 Branko Velcl

Edi Kosi

____________________________________________________________________________________________

 

ZAPISNIK

sestanka novo izvoljenega Upravnega odbora FD Maribor, 13. 9. 2021

Zaradi oteženih pogojev sestajanja je obsegal dnevni red samo eno točko, to je konstituiranje novega Upravnega odbora.

Soglasno je bil sprejet sklep, da v mandatnem obdobju 2021 do 2025 opravljajo funkcije:

Predsednika: Bojan BRAČIČ

Podpredsednika: Bruno KOLENIČ

Tajnika: Igor LESAR

Blagajnika: Boris LAVRENČIČ

Vodje sekcije numizmatikov: Aloj KLEMENČIČ

 

                                                                                                              Zapisal: Bojan Bračič

 

 

                                                                                                       

    

 

 


 

 

 

 

Filatelistično društvo Maribor