FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                   RAZSTAVA SLOVENSKE DIVJERASTOČE ORHIDEJE BO V BOTANIČNEM VRTU V PIVOLI ODPRTA 24. MAJA 2019 OB 11.00                        

 

 

Zapisnik zbora članov FD Maribor

 

Datum:   četrtek 31. januar 2019, prostori gostišča Tabor, Gorkega 48, Maribor

Začetek zbora članov ob 17.30 uri.

Prisotnih: 30 članov društva

Dnevni red:   1. Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.

                      2.  Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in

                           zapisnikarja) ter  overiteljev zapisnika

                      3.  Poročila: o delu društva v letu 2018 (poročilo je bilo objavljeno na

                           spletni strani društva www.fd-maribor.si, zavihek DOGODKI),

                           blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora.

                      4.  Razprava po poročilih.

                      5.  Plan dela za leto 2019 (predlog plana je bil objavljen na strani društva v zavihku PLAN DELA)

                       6. Razno

 

K točki 1. Predsednik FD Maribor Bojan Bračič je ugotovil, da je prisotnih 30 od 52 članov društva in tako ugotovil sklepčnost ter odprl redno skupščino FD Maribor z v vabilu na zbor napovedanim dnevnim redom.

K točki 2. Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Branko Velcl, za članico Rosvita Vindiš in za zapisnikarja Igor Lesar. Za overitelja zapisnika sta bila predlagana Branko Petan in Anton Šumer. Vsi predlagani so bili soglasno potrjeni.

K točki 3. O delu FD Maribor je izčrpno poročilo podal predsednik Bojan Bračič.

Poročilo je pridano, kot priloga zapisnika. Je pa tudi na spletni strani društva.

Poročilo o denarnem poslovanju FD Maribor v letu 2018 je podal blagajnik Boris Lovrenčič. Poročilo je dodano kot priloga zapisniku.

V imenu nadzornega odbora je ustno poročilo podal Jože Nemec. Povedal je, da je nadzorni odbor pregledal blagajniško poslovanje FD Maribor in ni ugotovil nobenih nepravilnosti.

K točki 4. Predsednik delovnega predsedstva je pozval člane k razpravi o poročilih. Razprave ni bilo, so pa prisotni člani soglasno podprli poročilo predsednika FD Maribor in sprejeli vsa podana poročila.

K točki 5. Predlog plana dela za leto 2019 je predstavil predsednik Bojan Bračič. Po razpravi so bili soglasno potrjeni naslednji sklepi:

·    mednarodni srečanji bosta 17. marca in 20. oktobra 2019 v prostorih gostišča Tabor.

·    redni sestanki članov društva bodo vsako nedeljo od 9.00 do 12.00 v prostorih gostišča Tabor. Spremenjen čas sestankov začne veljati že v nedeljo, 3. februarja 2019.

·    na predlog Toneta Ploja bo delegacija FD Maribor, ki jo bo vodil on, obiskala ministra za gospodarstvo Zdravka Počivavška, v katerega resor spada Pošta Slovenije, in se poskusila dogovoriti za izdajo priložnostne znamke ob 100. obletnici rojstva Vladimirja Bračiča, prvega rektorja Univerze Maribor.

·        Poleg v predlogu plana zapisanih priložnostnih izdaj bo društvo aktivno sodelovalo z organizatorji spominskih aktivnosti ob 100. obletnici rojstva prvega rektorja Univerze v Mariboru Vladimirja Bračiča pri pripravi priložnostne izdaje (ovitek, osebna znamka in PPŽ), če Pošta Slovenije ob jubileju ne bo izdala priložnostne znamke.

·    Z Muzejem narodne osvoboditve ali drugim primernim razstavnim prostorom se bomo poskusili dogovoriti za manjšo razstavo ob 150-letnici uporabe dopisnic, ki bo 1. oktobra 2019.

·    Na predlog Mirka Langerholca o boljši izkoriščenosti spletne strani društva, bo predsednik društva v soglasju z administratorko spletne strani vsem članom, ki imajo elektronski naslov sporočil, kako oblikovati njihova sporočila ali obvestila, da se jih bo objavilo na omenjeni spletni strani.   

Pri točki razno se ni nihče priglasil k besedi, zato je bil uradni del zbora članov FD Maribor zaključen.

Sledila je tradicionalna tombola za člane društva in po njej družabno srečanje z ravno tako tradicionalno pohorsko špilano.

 

 

Zapisnikar:                                                          Predsednik delovnega predsedstva:

Igor Lesar                                                                      Branko Velcl

 

 

Overitelja zapisnika:                                  

Branko Petan
Anton Šumer

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Filatelistično društvo Maribor