FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                   MEDNARODNO SREČANJE BO V NEDELJO, 16. APRILA 2023, OD 8.00 DO 13.00 V TABORKI                         

 

 

Z A P I S N I K

rednega zbora članov FD Maribor, ki je potekal v sredo, 25. januarja 2023, s pričetkom ob 17. uri v gostišču Taborka, Gorkega 48, Maribor.

Predsednik FD Bračič pozdravi prisotne in predlaga sledeči dnevni red:
 

 1. 1.       Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.

 2. 2.      Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in zapisnikarja) ter overiteljev zapisnika.

 3. 3.      Poročila: o delu v letu 2022 (objavljeno na spletni strani društva), blagajniško poročilo in poročilo Nadzornega odbora.

 4. 4.      Razprava o poročilih

 5. 5.      Plan dela v  letu 2023 (predlog objavljen na spletni strani društva).

 6. 6.      Letna članarina

 7. 7.      Razno

K 1

Člani so predlog dnevnega reda sprejeli z vabilom (PRILOGA 1). Člani z glasovanjem potrdijo predlog dnevnega reda.

Predsednik FD Bračič ugotovi, da je prisotno 24 od 41 polnoletnih članov, kar pomeni da je zbor sklepčen.

 

K2 Izvolitev delovnega predsedstva:

Predlog: za predsednika zbora Mirko Langerholc, za zapisnikarja Branko Petan za člana predsedstva Ivo Krašnja in overitelja Edi Kosi in Anton Taks. Člani predlog soglasno potrdijo.

Preden nadaljujemo z zborom, predsednik FD Bračič pozove člane k minuti molka v spomin na v letu 2022 preminule kolege.

 

K3 Predsednik Langerholc se zahvali za zaupanje in pozove predsednika FD Bračiča, da poda poročila o delu v letu 2022.

B. Bračič: poročilo o delu v letu 2022 je bilo objavljeno na spletni strani FD (PILOGA 2). Trenutno ima FD Maribor skupno 43 članov (3 članice, 38 članov, mladinko in mladinca), Prostorski pogoji v Taborki nam trenutno odgovarjajo. Smo sekcija DU Tabor, zato pozivam člane, da se včlanijo v DU Tabor.

Poudarki izvedbe plana dela v letu 2022: organizirali smo 2 mednarodni srečanji, 7 priložnostnih izdaj, v Murski Soboti smo sodelovali na balonarski prireditvi, v Ljutomeru smo sodelovali v pripravi žiga za čebelarje, itd.

BLAGAJNIŠKO POROČILO je podal blagajnik Boris Lavrenčič:

Člane zbora je seznanil, da FD posluje z blagajno in poslovnim računom.  Predstavljeni so vsi prilivi, izdatki in finančno stanje, ki je relativno zelo ugodno in omogoča normalno delovanje FD. (poročilo je priloga 3).

POROČILO NADZORNEGA ODBORA je podal Jože NEMEC. V povzetku ugotavlja, da je poslovanje potekalo v skladu s predpisi in na finančno poslovanje nimajo pripomb (poročilo je priloga 4).

 •  
  K4 Predsedujoči pozove k RAZPRAVI O POROČILIH

 • -         Petan: obstoj in delovanje interneta odpira popolnoma nove možnosti delovanja v filateliji in na področju promocije ter širjenja članstva;

 • -         Bračič: na nivoju FZS skrbita Guštin in Bračič za podporo delovanja krožkov na šolah, dejavnost žal stagnira;

 • -         Nemec: v konkretnih sredinah spodbujamo poskuse ponovnega ustanavljanja društev (Murska Sobota);

 • -         Člani zbora enoglasno sprejmejo in potrdijo vsa poročila.

 K5 PLAN DELA ZA LETO 2023   (predlog je priloga zapisnika številka 5).

 • -         Bračič: 4. februarja bo realizirano sodelovanje s Korošci, priložnostni žig. Glavni letošnji poudarki so namenjeni 90. obletnici ustanovitve Filatelističnega kluba v Mariboru, katerega naslednik je FD Maribor. Pripravili bomo razstavo s poudarkom na zadnjih 20 let; razvijamo idejo, da bi ob praznovanju izdali zbornik v katerem bi prikazali predvsem zadnjih 20 let dela – zbornik z opisom dejavnosti mariborskih filatelistov od ustanovitve do 2003 smo že  izdali. Točna obletnica je 24. avgusta, vendar ta čas ni najbolj primeren za praznovanje, poleg tega je septembra veliko število filatelističnih dogodkov (Koper, Trbiž, Colecta..), zato planiramo dejavnosti ob praznovanju v drugi polovici oktobra ali začetku novembra.

 • -         V razpravi se izpostavi možnost, da FD sofinancira avtobus za ogled razstav v Kopru ali Trbižu, če bi člani želeli obiskati dogodke;

 • -         V juliju bo v Mariboru Olimpijski  festival evropske mladine, 26. maja izide znamka; možno je najti kakšno stično točko za sodelovanje.

 • -         Možen je organiziran obisk Poštnega muzeja v Polhovem Gradcu.

 • -         Ugotavljamo bistvene spremembe v delovanju novega vodstva Pošte Slovenije, ki je bistveno zmanjšala podporo filatelističnim društvom in Zvezi pri njihovem delovanju, kar bo treba pri naših aktivnostih upoštevati.

Plan dela za leto 2023 je sprejet, z možnostjo vključevanja pobud iz razprave.

 K 6 LETNA ČLANARINA V FD MARIBOR: se na predlog upravnega odbora dvigne z 20 na 25 evrov. Za to obstajajo konkretni razlogi, čeprav je finančno stanje ugodno:

 • -         FZS s 1. 1. 2023 dviguje višino članarine Zvezi, ki jo oddvajajo društva;

 • -         Sredstva potrebujemo za tisk zbornika in druge aktivnosti ob jubileju;

 • -         Spletna stran FD se ureja od vsega začetka s starim zastonjskim programom, ki pa je začel kazati probleme. Administratorka strani, ki svoje delo še naprej opravlja pro bono, je predlagala, da začnemo za to uporabljati novi program, ki pa ne bo povsem zastonj.

 • -         Z dvigom članarine se vsi prisotni strinjajo, mladinci plačajo samo 10 evrov.

 •  K7  RAZNO:

 • -          Poskusiti je treba urediti slabo stanje in ravnanje z razstavnimi vitrinami s skladiščem pri Pošti Slovenije.

 • -          Še vedno je problem kvalitetnega razstavnega prostora; fil. razstava je marsikdaj spremljajoči dogodek, ki bi ga kazalo bolj poudariti;

 • -          Filatelistične razstave se poskusi v bodoče organizirati z vzporednimi projekcijami.

Zbor je zaključen ob 18.35 uri.

PRILOGE: 5                                                   

Zapisnikar:                                                                        Predsednik delovnega predsedstva:

Branko Petan                                                                                 Mirko Langerholc

 

 

Overitelja zapisnika:                                                                                      

 

      Edi Kosi:

 

      Anton Taks:

 

 


 

 

 

 

Filatelistično društvo Maribor